Logo Akademie UO
Zaměstnávání cizinců v České republice.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
Obsah : Výklad z pohledu zákona o zaměstnanosti, zákona o pobytu cizinců, sociálního
zabezpečení v EU , podle bilaterálních smluv a českých zákonů, výklad z pohledu
zdanění v souladu se zákonem o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění.

Určeno pro: pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost, které se problematika týká.

Cíl semináře:
- Vysvětlit z pohledu zákona o zaměstnanosti, zákona o pobytu cizinců povinnosti cizinců
a zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců v ČR.
- Vysvětlit z pohledu smluv o zamezení dvojího zdanění a zákona o daních z příjmů konkrétní
daňové dopady při zaměstnávání cizinců v ČR.
- Vysvětlit problematiku sociálního a zdravotního pojištění podle koordinačních nařízení
a podle bilaterálních smluv a určení, do kterého systému má být za zaměstnance hrazeno
pojistné.

Program:

* Zaměstnávání cizinců podle zákona o zaměstnanosti:
·  Povolení k zaměstnání u občanů třetích zemí, kdy ano a kdy ne.
·  Výjimka z povolení k zaměstnání (kdy cizinec toto povolení mít nemusí).
·  Povinnosti při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků.
·  Ohlašovací povinnosti zaměstnavatele.
·  Pracovní cesty cizinců.
·  Sankce za porušení povinností zaměstnavatele podle zákona o zaměstnanosti a zákona
o pobytu cizinců.
* Zaměstnávání cizinců podle zákona o pobytu cizinců:
·   Schengenské vízum.
·   Zaměstnanecká karta.
·   Modrá karta.
·   Ohlašovací povinnosti občanů EU.
·   Potvrzení o přechodném pobytu pro občany EU, povolení k přechodném pobytu pro
rodinné příslušníky občanů EU.
* Sociální a zdravotní pojištění z hlediska mezinárodního zaměstnávání
(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

• Nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009:
-  osoby, na které se Nařízení vztahují,
-  dávky, na které se Nařízení vztahují,
-  určení, kam platit pojistné v různých situacích,
-  výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
-  postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
-  rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
-  nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
•  Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
•  Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.
* Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob)
•  Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění a základní návod na jejich aplikaci.
•  Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
•  Stálá provozovna zaměstnavatele a její vznik, její dopady na zdanění zaměstnanců.
•  Zdanění příjmů zaměstnanců - nerezidentů.
•  Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců – cizinců v ČR podle typu zaměstnavatele.
•  Český zaměstnavatel, zahraniční zaměstnavatel.
•  Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu.
•  Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho specifika, kdy odvádí daň uživatel a kdy právní
zaměstnavatel.
•  Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR.
•  Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění.
•  Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
•  Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení.
•  Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
• Zamezení dvojího zdanění.
* Diskuse.
* K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.240119.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů