Logo Akademie UO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve středu 8. listopadu 2017 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Mgr. MAGDALÉNA VYŠKOVSKÁ, DAŇOVÝ PORADCE specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
Obsah : Určeno pro: pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost, které se problematika týká.

Cíl semináře:
- Vysvětlit z pohledu zákona o zaměstnanosti, zákona o pobytu cizinců povinnosti cizinců
a zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců v ČR.
- Vysvětlit z pohledu smluv o zamezení dvojího zdanění a zákona o daních z příjmů konkrétní
daňové dopady při zaměstnávání cizinců v ČR.
- Vysvětlit problematiku sociálního a zdravotního pojištění podle koordinačních nařízení
a podle bilaterálních smluv a určení, do kterého systému má být za zaměstnance hrazeno
pojistné.

Program:
* Zaměstnávání cizinců podle zákona o zaměstnanosti:
• Povolení k zaměstnání u občanů třetích zemí, kdy ano a kdy ne.
• Výjimka z povolení k zaměstnání (kdy cizinec toto povolení mít nemusí).
• Povinnosti při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků.
• Ohlašovací povinnosti zaměstnavatele.
• Pracovní cesty cizinců.
• Sankce za porušení povinností zaměstnavatele podle zákona o zaměstnanosti a zákona
o pobytu cizinců.
* Zaměstnávání cizinců podle zákona o pobytu cizinců:
• Schengenské vízum.
• Zaměstnanecká karta.
• Modrá karta.
• Ohlašovací povinnosti občanů EU.
• Potvrzení o přechodném pobytu pro občany EU, povolení k přechodném pobytu pro
rodinné příslušníky občanů EU.
* Sociální a zdravotní pojištění z hlediska mezinárodního zaměstnávání
(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)
• Nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009:
- osoby, na které se Nařízení vztahují,
- dávky, na které se Nařízení vztahují,
- určení, kam platit pojistné v různých situacích,
- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
• Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
• Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.
* Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob)
• Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění a základní návod na jejich aplikaci.
• Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
• Stálá provozovna zaměstnavatele a její vznik, její dopady na zdanění zaměstnanců.
• Zdanění příjmů zaměstnanců - nerezidentů.
• Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců – cizinců v ČR podle typu zaměstnavatele.
• Český zaměstnavatel, zahraniční zaměstnavatel.
• Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu.
• Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho specifika, kdy odvádí daň uživatel a kdy právní
zaměstnavatel.
• Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR.
• Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění.
• Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
• Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení.
• Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
• Zamezení dvojího zdanění.
* Diskuse.
* K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
Cena : 1 650,- Kč
- Učastníci obdrží materiály zpracované lektorkou.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v. s. 081117.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů