Logo Akademie UO

Závazná přihláška na seminář

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2021 včetně změn vyplývajících z celních předpisů.

Jméno
Příjmení
Firma
Název
Ulice
Město
Funkce ve firmě
E-mail
PSČ
Telefon
DIČ
IČO
Účastnický poplatek Může být uhrazen na účet 1320815369/0800 s variabilním symbolem 160221 nebo hotově přímo v místě konání semináře

byl uhrazen dne

z účtu č.
bude uhrazen hotově při prezenci